תנאי השירות של סנג’ר


ברוכים הבאים אל סנג’ר!

1. יחסיך עם סנג’ר

1.1 השימוש שלך במוצרים של סנג’ר, תוכנה, שירותים ואתרי אינטרנט (להלן ביחד כמו "שירותים" במסמך זה כולל כל השירותים הניתנים על ידי סנג’ר לך תחת הסכם כתוב נפרד) כפוף לתנאים של הסכם משפטי בין אתה ו-סנג’ר. מסמך זה מסביר כיצד ההסכם מורכב, ויוצא כמה את תנאי הסכם זה.

-1.2 אלא אם הוסכם אחרת עם סנג’ר בכתב, ההסכם שלך עם סנג’ר יכלול תמיד, לכל הפחות, את התנאים וההגבלות שנקבעו במסמך זה. אלה מכונים להלן בשם "תנאים אוניברסליים".

1.3 ההסכם שלך עם סנג’ר יכלול גם את התנאים של כל ההודעות המשפטיות החלות על השירותים, בנוסף לתנאים האוניברסליים. כל אלו מכונים להלן "תנאים נוספים". איפה תנאים נוספים חלים על שירות, אלו יהיה נגיש לך לקרוא גם בתוך, או באמצעות השימוש שלך, כי השירות.

1.4 התנאים האוניברסליים, יחד עם התנאים הנוספים, יוצרים הסכם מחייבת מבחינה משפטית בינך ובין סנג’ר ביחס לשימוש שלך בשירותים. חשוב שתקדיש את הזמן לקרוא אותם בקפידה. ביחד, הסכם משפטי זה להלן כמו "תנאים".

1.5 אם קיים ניגוד בין התנאים הנוספים לומר ומה להגיד התנאים האוניברסליים, התנאים הנוספים ואז תהיה עדיפות ביחס לשירות זה.

2. קבלת התנאים

2.1 על מנת להשתמש בשירותים, אתה חייב קודם כל לקבל את התנאים. אתה לא יכול להשתמש בשירותים אם לא לקבל את התנאים.

2.2 תוכל לקבל את התנאים על ידי:

(א) לחיצה לקבל או להסכים לתנאי, שבו הפכה אפשרות זו זמינה עבורך על ידי סנג’ר בממשק המשתמש עבור כל שירות; או

(ב) שימוש בפועל בשירותים. במקרה זה, אתה מבין ומסכים כי סנג’ר תתייחס לשימוש שלך בשירותים כמו קבלת התנאים החל מנקודה זו ואילך.

2.3 אינך רשאי להשתמש בשירותים ולא יכול לקבל את התנאים אם (א) אינך בגיל החוקי ליצירת הסכם מחייב עם סנג’ר, או (ב) אתה מנוע מקבלת שירותים בכפוף לחוקי של הברית בארצות או מדינות אחרות, לרבות הארץ שבה אתה מתגורר או שממנה אתה משתמש בשירותים.

2.4 לפני שתמשיך, אתה צריך להדפיס את או לשמור עותק מקומי של עבור הרשומות שלך התנאים האוניברסליים.

3. שפה של תנאי

3.1 אם סנג’ר סיפקה לך תרגום של הגירסה בשפה האנגלית של הסכם זה, אתה מסכים שהתרגום מסופק לנוחיותך בלבד וכי את הגרסאות בשפה האנגלית של הסכם זה יחולו על יחסיך עם סנג’ר.

3.2 אם קיים ניגוד בין מה הגירסה בשפה האנגלית של הסכם זה אומר ומה התרגום אומר, ואז את גירסת השפה האנגלית תהיה קדימות.

4. אספקת השירותים על ידי סנג’ר

4.1 סנג’ר יש חברות בת כלולות יישויות משפטיות ברחבי העולם. לפעמים, חברות אלו יספקו את השירותים שאתה מטעם סנג’ר עצמה. אתה מאשר ומסכים כי לאומי למשכנתאות תהיה רשאית לספק את השירותים שאתה.

4.2 סנג’ר ולחדש ללא הרף כדי לספק את החוויה הטובה ביותר האפשרית עבור המשתמשים שלה. אתה מאשר ומסכים כי הצורה והאופי של סנג’ר מספקת שירותים אשר עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

4.3 כחלק מחדשנות מתמשכת זו, אתה מאשר ומסכים כי סנג’ר עשויה להפסיק (באופן קבוע או זמני) את מתן השירותים (או כל תכונה במסגרת השירותים) לך או משתמשים בדרך כלל על פי שיקול דעתה הבלעדי של סנג’ר, ללא הודעה מוקדמת. אתה רשאי להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת. אתה לא צריך להודיע במפורש סנג’ר בעת הפסקת השימוש בשירותים.

4.4 אתה מאשר ומסכים כי אם סנג’ר משביתה את הגישה אל חשבונך, אתה עלול למנוע גישה לשירותים, פרטי החשבון שלך או כל קבצים או כל תוכן אחר אשר הכלולים בחשבונך.

4.5 אתה מאשר ומסכים כי בעת סנג’ר לא ייתכן כרגע יש לקבוע גבול עליון קבוע על מספר ההעברות שאתה עשוי לשלוח או לקבל באמצעות השירותים, או על כמות שטח האחסון המשמש למתן כל שירות, כמו גבולות קבועים העליון עשוי להיקבע על ידי סנג’ר בכל עת, על פי שיקול דעתה של סנג’ר.

5. השימוש בשירותים על ידי לך

5.1 על מנת להשיג גישה לשירותים מסוימים, ייתכן שתידרש לספק מידע אודות עצמך (כגון פרטים מזהים או קשר), כחלק מתהליך הרישום עבור השירות, או כחלק המשך השימוש שלך בשירותים. אתה מסכים כי כל מידע שאתה נותן רישום ל-סנג’ר תהיה תמיד מדויק, נכון ועדכני.

5.2 אתה מסכים להשתמש בשירותים אך ורק למטרות המותרות על ידי (א) את התנאים (ב) כל חוק, תקנה או נוהלי עבודה מקובלים או הנחיות השיפוט הרלוונטיים (לרבות החוקים ביחס לייצוא של נתונים או תוכנה מארצות הברית או מדינות רלוונטיות אחרות).

5.3 אתה מסכים שלא לגשת (או לנסות לגשת) לכל של שירותים בכל אמצעי אחר מלבד הממשק המסופק על ידי סנג’ר, אלא אם הותר במפורש לעשות זאת בהסכם נפרד עם סנג’ר.

5.4 אתה מסכים בזאת שלא לעסוק בכל פעילות אשר מפריעה או מונעת את השירותים (או השרתים והרשתות המחוברים בו השירותים).

5.5 אלא אם הותר לך במפורש לעשות זאת בהסכם נפרד עם סנג’ר, אתה מסכים לא לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, לסחור או למכור את השירותים לכל מטרה שהיא.

5.6 אתה מסכים שאתה הוא האחראי הבלעדי (וכי סנג’ר אין כל אחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי) כל הפרה של החובות שלך תחת התנאים עבור התוצאות (לרבות כל אובדן או נזק אשר סנג’ר עשויה לסבול) של כל הפרה כזו.

6. סיסמאות האבטחה בחשבון שלך

6.1 אתה מסכים ומאשר כי אתה אחראי לשמירת הסודיות של הסיסמאות המשויכת לכל חשבון אתה משתמש כדי לגשת לשירותים.

6.2 לפיכך, אתה מסכים שאתה תהיה האחראי הבלעדי ל-סנג’ר עבור כל הפעילויות המתרחשות תחת החשבון שלך.

6.3 אם אתה מודע כל שימוש בלתי מורשה של הסיסמה שלך או של החשבון שלך, אתה מסכים ליידע את סנג’ר באופן מיידי .

7. פרטיות והפרטים האישיים שלך

7.1 לקבלת מידע על נהלי הגנה על נתונים של סנג’ר, אנא קרא את מדיניות הפרטיות של סנג’ר .מדיניות זו מסבירה כיצד סנג’ר מתייחסת למידע האישי שלך, ושומר על הפרטיות שלך בעת השימוש בשירותים.

7.2 אתה מסכים להשתמש בנתונים שלך בהתאם למדיניות הפרטיות של סנג’ר.

8. תוכן ושירותים

8.1 אתה מבין שכל המידע (כגון קובצי נתונים, טקסט כתוב, תוכנת מחשב, מוסיקה, קובצי שמע או צליל אחרים, תמונות, קטעי וידאו או תמונות אחרות) אשר אתה עשוי לקבל גישה כחלק, או באמצעות השימוש שלך, את שירותים הם באחריות הבלעדית של האדם שהינו המקור לתכנים אלה. כל מידע כזה כמו להלן "תוכן".

8.2 אתה צריך להיות מודע לכך התוכן המוצג בפניך כחלק מהשירותים, כולל אך לא רק פרסומות בשירותים ותוכן ממומן במסגרת השירותים עשוי להיות מוגן בזכויות קניין רוחני בבעלות המממנים או המפרסמים אשר מספקים כי תוכן ל-סנג’ר (או על ידי אנשים אחרים או חברות מטעמם). אתה לא רשאי לשנות, להשכיר, לחכור, להשאיל, למכור, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על תוכן זה (בין כולו או חלקו) אלא אם יש לך כבר אמר במפורש כי תוכל לעשות זאת על ידי סנג’ר או על ידי הבעלים של תוכן זה , בהסכם נפרד.

8.3 סנג’ר שומרת לעצמה את הזכות (אך אינה מחויבת) לאשר מראש המסך, ביקורת, לסמן, לסנן, לשנות, לסרב או להסיר כל תוכן או מכל שירות. עבור חלק מהשירותים, סנג’ר רשאית לספק כלים לסינון תוכן מיני מפורש. כלים אלו כוללים את הגדרת ההעדפות של
SafeSearch
. בנוסף, יש מסחרי שירותים ותוכנות על מנת להגביל גישה לחומרים שעשויים להיראות לך פוגעניים.

8.4 אתה מבין את זה באמצעות שירותי אתה עלול להיחשף לתכנים אשר אתה עשוי למצוא פוגע, בלתי הולם או מעורר התנגדות וכי, במובן זה, אתה משתמש בשירותים הוא על אחריותך בלבד.

8.5 אתה מסכים שאתה הוא האחראי הבלעדי (וכי סנג’ר אין כל אחריות לך או לכל צד שלישי) לכל תוכן שאתה יוצר, מעביר או מציג באמצעות שירותי ועל ההשלכות של פעולותיך (לרבות כל אובדן או הנזק אשר עלול לסבול סנג’ר) בעקבות זאת.

9. זכויות קנייניות

9.1 אתה מאשר ומסכים כי סנג’ר (או הזכיינים של סנג’ר) הבעלים של כל זכות משפטית, שם ועניין פנימה אל השירותים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני אשר להתקיים ב-
Services (אם זכויות אלה יקרה להיות רשום או לא, ובכל מקום את העולם על זכויות אלה עשויים להתקיים). בנוסף, אתה מכיר בעובדה כי השירותים עשויים להכיל מידע המיועד סודי על ידי סנג’ר, כי אתה לא תגלה מידע כזה ללא הסכמה מראש ובכתב מאת סנג’ר.

9.2 אלא אם הוסכם אחרת בכתב עם סנג’ר, שום דבר בתנאים נותן לך זכות להשתמש בכל השמות של סנג’ר המסחר, סימני מסחר, סימני שירות, לוגו, שמות תחום ותכונות מותג ייחודיות אחרות.

9.3 אם ניתנה לך זכות מפורשת להשתמש באחת מתכונות המותג הסכם כתוב נפרד עם סנג’ר, אתה מסכים שהשימוש שלך בתכונות כאלו יהיו בהתאם להסכם זה, כל ישים הוראות תנאי, וכן של סנג’ר הנחיות להשתמש בתכונה המותג כפי מעודכנים מעת לעת.


9.4 מלבד הרישיון המוגבל הקבועים בסעיף 11, סנג’ר מאשר ומסכים כי זה מקבל שום זכות, שם או עניין ממך (או הזכיינים שלך) תחת תנאים אלו, או לכל תוכן שאתה שולח, מפרסם, מעביר או מציג על , או דרך, שירותים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני אשר מתקיימים בתוך תוכן זה (בין אם זכויות אלה יקרה להיות רשום או לא, ובכל מקום בעולם, זכויות אלה עשויים להתקיים). אלא אם הוסכם אחרת בכתב עם סנג’ר, אתה מסכים שאתה הוא האחראי להגנה ולאכיפה של זכויות אלו וכי ל-סנג’ר אין חובה לעשות כן בשמך.

9.5 אתה מסכים שאתה לא תהיה להסיר, להסתיר או לשנות כל הודעה על זכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים וסימנים מסחריים) שעשויים להיות מודבקת או בתוך השירותים.

9.6 אלא אם קיבלת אישור מפורש לכך בכתב על ידי סנג’ר, אתה מסכים כי השימוש בשירותים, לא תוכל להשתמש בכל סימן מסחרי, סימן שירות, שם מסחרי, לוגו של כל חברה או ארגון באופן סביר או כוונה לגרום בלבול לגבי הבעלים או המשתמש המורשה של סימנים כאלה, לוגו או שמות.

10. רישיון מ-סנג’ר

10.1 סנג’ר מעניקה לך רישיון אישי, עולמי, ללא תמלוגים, לא להקצות וללא רישיון בלעדי לשימוש בתוכנה המסופקת לך על ידי סנג’ר במסגרת שירותי כפי שנמסרו לך על ידי סנג’ר (המכונה "תוכנה", מטה ). רישיון זה היא אך ורק למטרה של לאפשר לך להשתמש וליהנות התועלת של שירותים כפי שנמסרו על ידי סנג’ר, באופן המותר על ידי תנאי.

10.2 אינך רשאי (ואתה לא יכול להתיר לאחרים) להעתיק, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור או לנסות באופן אחר להפיק את קוד המקור של התוכנה או כל חלק ממנו, אלא אם זה מותר במפורש או נדרש על פי חוק, או אלא אם כן כבר אמר במפורש כי תוכל לעשות זאת על ידי סנג’ר, בכתב.

10.3 אלא אם סנג’ר נתן לך אישור ספציפי בכתב לעשות זאת, אינך רשאי להקצות (או להעניק רישיון משנה של) זכויות שלך להשתמש בתוכנה, להעניק אינטרס אבטחה בתוך או על הזכויות להשתמש בתוכנה, או להעביר שלך באף חלק של זכויות להשתמש בתוכנה שלך.

11. רישיון תוכן ממך

11.1 אתה מחזיק בזכות היוצרים ובכל זכות אחרת שכבר קיימת בידך על התוכן שאתה שולח, מפרסם או מציג דרך או על, השירותים. בעצם ההעברה, הפרסום או הצגת תוכן שאתה נותן סנג’ר תמידי, רישיון בלתי הפיכה, עולמי, ללא תמלוגים, לא בלעדי ולא לשחזר, להתאים, לשנות, לתרגם, לפרסם, לבצע בפומבי, להציג בפומבי ולהפיץ כל תוכן אשר שתשלח , מפרסם או מציג דרך או על, השירותים. רישיון זה היא אך ורק למטרה לאפשר ל-סנג’ר להציג, להפיץ ולקדם את השירותים עשוי להסתיים, עבור שירותים מסוימים כמוגדר בתנאים נוספים של שירותים אלה.

11.2 אתה מסכים כי זה הרישיון כולל זכות עבור סנג’ר כדי להפוך תוכן זה לרשות חברות אחרות, ארגונים או אנשים שאיתם יש קשרי גומלין של סנג’ר לאספקת שירותים מאוגדים, ולהשתמש תוכן כזה בקשר במתן שירותים אלה.

11.3 אתה מבין ש-סנג’ר, על ביצוע הצעדים הטכניים הנדרשים כדי לספק את השירותים למשתמשים שלנו, אולי (א) להעביר או להפיץ את התוכן שלך באמצעות רשתות ציבוריות שונות וכן באמצעי המדיה השונים; ו (ב) לבצע שינויים כאלו לתוכן שלך הם כמו הצורך להסתגל ולהתאים תוכן זה לדרישות הטכניות של הרשתות, התקנים, שירותים או התקשורת. אתה מסכים כי זה יהיה לאפשר ל-סנג’ר רישיון לקחת את הפעולות האלה.

11.4 אתה מאשר ומתחייב ל-סנג’ר שיש לך את כל הזכויות, הכוח והסמכות הנדרשים כדי להעניק את הרישיון הנ"ל.

12. עדכוני תוכנה

12.1 התוכנה בה אתה משתמש עשויה להוריד ולהתקין באופן אוטומטי עדכונים מעת לעת מ-סנג’ר. עדכונים אלו מיועדים לשפר, שיפור ופיתוח נוסף של שירותי ויכול ללבוש צורה של תיקוני באגים, פונקציות משופרות, מודולי תוכנה חדשים וגרסאות חדשות לגמרי. אתה מסכים לקבל עדכונים כאלו (לאפשר ל-סנג’ר לספק לך אותם), כחלק מהשימוש שלך בשירותים.

13. סיום יחסיך עם סנג’ר

13.1 התנאים ימשיכו לחול עד סיום ידי אתה או סנג’ר כמפורט להלן.

13.2 אם ברצונך לסיים את ההסכם המשפטי שלך עם סנג’ר, אתה יכול לעשות זאת על ידי (סנג’ר) להודיע בכל עת ו (ב) סגירת חשבונותיך עבור כל השירותים בהם אתה משתמש, שבו סנג’ר הפכה אפשרות זו זמינה עבורך . ההודעה שלך יש לשלוח, בכתב, אל הכתובת של סנג’ר אשר יצאו בתחילת תנאים אלו.

13.3 סנג’ר רשאית בכל עת, לסיים את ההסכם המשפטי שלה איתך אם:

(א) הפרת תנאי כלשהו של הסכם (או פעלו באופן אשר עולה בבירור כי אתה לא מתכוון, או אינם מסוגלים לקיים את הוראות תנאי); או

(ב) סנג’ר נדרשת לעשות כן על פי החוק (למשל, איפה את אספקת השירותים לך הוא, או הופכת בלתי חוקית); או

(ג) השותף שאיתו סנג’ר מציעה את השירותים שאתה סיים את מערכת היחסים שלה עם סנג’ר או הפסיק להציע לך את השירותים; או

(ד) שמעבר ל-סנג’ר הוא כבר לא לספק את השירותים למשתמשים בארץ בה אתה מתגורר או שממנה אתה משתמש בשירות; או

(ה) מתן שירותים אליך על ידי סנג’ר הוא, לדעתו של סנג’ר, כבר לא מעשי מבחינה מסחרית.

13.4 אין בסעיף זה ישפיע על זכויותיה של סנג’ר לגבי אספקת שירותים על פי סעיף 4 של התנאים.

13.5 כאשר תנאים אלו יגיעו לסיומם, כל הזכויות המשפטיות, החובות והחבויות שאתה ו-סנג’ר יש נהנו, היה כפוף (או אשר צברו מעל תוך זמן התנאים היו תקפים), או אשר הביעו להמשיך ללא הגבלת זמן, יהיה יושפעו בעקבות סיום זה, את הוראות סעיף 20.7 ימשיכו לחול על זכויות, חובות והתחייבויות לזמן בלתי מוגבל.

14. החרגה של אחריות

14.1 השירותים מסופקים "כמות שהם" ו-סנג’ר, חברות הבת והסניפים שלה, ואת הזכיינים שלה לתת לך כל אחריות ביחס אליהם.

14.2 במיוחד, סנג’ר, חברות הבת והסניפים שלה, ואת הזכיינים אינם מייצגים או צו לך כי:

(א) השימוש שלך בשירותים יהיה לעמוד בדרישות שלך,

(ב) השימוש שלך בשירותים לא יופרע, במועד, מאובטח או ללא שגיאות,

(ג) כל מידע שהושג על ידי לך כתוצאה של השימוש שלך בשירותים יהיה מדויק או מהימן, ו

(ד) הפגמים בתפעול או הפונקציונליות של כל תוכנה המסופקת לך כחלק שירותי יתוקנו.

14.3 אין תנאים, אחריות או תנאים אחרים (לרבות תנאים מכללא לגבי איכות משביעת רצון, התאמה למטרה או התאמה עם תיאור) חל על שירותים אלא במידה שהם להגדיר במפורש את תנאי החוצה.

14.4 שום דבר בתנאים תשפיע על זכויות אלה סטטוטורי אשר אתה זכאי תמיד כצרכן וכי לא ניתן להסכים בחוזה לשנות או לוותר.

15. הגבלת אחריות

15.1 אין תנאים אלה תהיה לא יבטל או יגביל את אחריותה של סנג’ר הפסדים אשר לא ייכללו כדין או מוגבל על ידי החוק המתאים.

15.2 בכפוף לתנאי הכולל בסעיף 15.1 לעיל, סנג’ר, חברות הבת והסניפים שלה, ואת הזכיינים שלה לא תהיה אחראית כלפיך בגין:

(א) הפסדים כל עקיף או תוצאתי אשר עלול להיגרם לך. זה יכללו כל אובדן רווח (בין אם שנגרמו במישרין או בעקיפין), כל אובדן של רצון טוב או מוניטין עסקי, או כל אובדן של נתונים הנגרמת לך;

(ב) כל אובדן או נזק אשר עשויים להיגרם לך כתוצאה:

(
i) כל הסתמכות שבוצעה על ידי לך על השלמות, הדיוק או הקיום של כל פרסום, או כתוצאה של קשר או עסקה בינך ובין כל מפרסם או נותן חסות הפרסום אשר מופיע על השירותים;

(
ii) כל השינויים אשר סנג’ר עשויה לבצע את השירותים, או עבור כל הפסקה זמנית או קבועה במתן השירותים (או כל תכונה במסגרת השירותים);

(ג) את המחיקה של, של שחיתות, או לחוסר היכולת לאחסן, כל תוכן ונתוני תקשורת נוספים המתקיימים או מבוצעים על ידי או באמצעות השימוש שלך בשירותים;

(
III) כישלון עם סנג’ר כדי לספק מידע מדויק החשבון שלך;

(ד) כישלון לשמור את הסיסמה שלך או פרטי חשבון מאובטח הסודי שלך;

15.3 המגבלות על חבות של סנג’ר לך בסעיף 15.2 לעיל יחולו בין אם יש או לא סנג’ר להתרחשות או צריך להיות מודע לאפשרות של כל להפסדים הנובעים.

16. מדיניות זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

16.1 זה מדיניות סנג’ר היא להגיב על הודעות של הפרת זכויות יוצרים לכאורה אשר עולות בקנה אחד עם החוק החל קניין רוחני בינלאומי (כולל, בארצות הברית,
Digital Millennium Copyright Act) ועל סיום חשבונותיהם של שמבצעים הפרות חוזרות ונשנות.


17. פרסומות

17.1 חלק מהשירותים נתמכים על ידי הכנסות מפרסום ועשויים להציג פרסומות וקידומי מכירות. פרסומות אלו עשויות להיות ממוקדות לתוכן של מידע המאוחסן בשירותים, לשאילתות המבוצעות באמצעות השירותים, או מידע אחר.

17.2 אופן, והיקפו של הפרסום על ידי סנג’ר השירותים ניתנים לשינוי ללא הודעה ספציפית לך.

17.3 בתמורה סנג’ר להעניק לך גישה ושימוש בשירותים, אתה מסכים כי סנג’ר רשאית לכלול פרסום כזה על שירותים.

18. תוכן אחר

18.1 השירותים עשויים לכלול היפר לאתרי אינטרנט אחרים או לתוכן או למשאבים. סנג’ר עשויה אין כל שליטה על אתרי אינטרנט או משאבים אשר מסופקים על ידי חברות או אנשים אחרים מאשר סנג’ר.

18.2 אתה מאשר ומסכים ש-סנג’ר אינה אחראית לזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים אלו, וכי היא אינה תומכת כל פרסום, מוצרים או חומרים אחרים הקיימים או זמינים באתרי אינטרנט או משאבים.

18.3 אתה מאשר ומסכים ש-סנג’ר אינה אחראית לכל אובדן או נזק אשר עשויים להיגרם לך כתוצאה הזמינות של אותם אתרים או משאבים חיצוניים, או כתוצאה מכל הסתמכות מצידך על השלמות, הדיוק או הקיום של כל פרסום, מוצרים או חומרים אחרים, או הזמינים, אתרי אינטרנט או משאבים.

19. לשינוי התנאים

19.1 סנג’ר רשאית לשנות את התנאים האוניברסליים או התנאים הנוספים מעת לעת.


19.2 אתה מבין ומסכים כי אם תשתמש בשירותים לאחר המועד שבו התנאים האוניברסליים או התנאים הנוספים השתנו, סנג’ר תתייחס לשימוש שלך כמו קבלת עודכן התנאים האוניברסליים או התנאים הנוספים.

20. תנאים משפטיים כלליים

20.1 לפעמים בעת השימוש בשירותים, אתה עשוי (כתוצאה, או באמצעות השימוש שלך בשירותים) להשתמש בשירות או להוריד חלק מתוכנה או לרכוש מוצרים, אשר מסופקים על ידי אדם אחר או חברה אחרת. השימוש שלך בשירותים אלה, או תוכנות אחרות הסחורות עשוי להיות כפוף לתנאים נפרדים בינך ובין החברה או האדם מודאג. אם כך, התנאים אינם משפיעים על יחסים משפטיים שלך עם אלה חברות או פרטים אחרים.

20.2 תנאי ההסכם אינם מהווים את ההסכם כולו משפטי בינך לבין סנג’ר ו חלים על השימוש שלך בשירותים (אך לא כולל כל השירותים אשר סנג’ר עשויה לספק לך תחת הסכם כתוב נפרד), והם מחליפים לחלוטין כל הסכם קודם בינך ובין סנג’ר ביחס השירותים.

20.3 אתה מסכים לכך ש-סנג’ר עשויה לספק לך הודעות, לרבות אלה הנוגעות לשינוי התנאים, באמצעות דוא"ל, דואר רגיל, או בפרסומים על שירותים.

20.4 אתה מסכים שאם סנג’ר לא לממש או לאכוף את זכות משפטית או סעד אשר הכיל את תנאי (או ש-סנג’ר יתרון של פי כל דין רלוונטי), זה לא יינקטו להיות ויתור רשמי של זכויות של סנג’ר כי אלה זכויות או סעדים עדיין יהיה זמין ל-סנג’ר.

20.5 אם כל בית משפט, שיש סמכות השיפוט להחליט בעניין זה, כי הכללים כל הוראה מהוראות תנאים אלה אינו תקין, כי אז הפרשה יוסר תנאי מבלי להשפיע על שאר התנאים. הוראות הנותרים של תנאי ימשיך להיות תקף לאכיפה.

20.6 אתה מאשר ומסכים כי כל חבר בקבוצת החברות של סנג’ר אשר הוא ההורה יהיו המוטבים של צד שלישי על תנאי, וכי חברות אחרות אלו יהיו רשאיות לאכוף באופן ישיר, ולא להסתמך על, כל הוראה של תנאי אשר מקנה יתרון על (או זכויות לטובת) אותם. מלבד זאת, אין אדם או חברה אחרים יהיו המוטבים של צד שלישי על תנאי.

20.7 תנאי ההסכם, ואת היחסים שלך עם סנג’ר תחת תנאים, יהיו כפופים לחוק הישראלי. אתה והן סנג’ר מסכימים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של ישראל כדי לפתור כל עניין משפטי העולה מן תנאי. למרות זאת, אתה מסכים ש-סנג’ר תהיה עדיין יהיה מותר לבקש סעדים צו מניעה (או לסוג המקבילה של סעד משפטי דחוף) בכל סמכות שיפוט.